Защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НА ГРУПА АДМИНИСТРАТОРИ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ОБЕДИНЕНИ ОТ БРАНДА ПАЛМС БЕТ

Настоящата политика  за поверителност има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато посещавате нашия уебсайт и използвате услугите, които предлагаме или когато посещавате нашите игрални обекти.

Тук можете да намерите информация за това, какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.

 

І. Кои сме ние и как да се свържете с нас.

„БАРГЕЙМ“ АД е Юридическо лице, вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 131196110, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

 „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“АД е Юридическо лице, вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 121425308, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

 „МОНТЕСИТО-М“ООД е Юридическо лице, вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 200779692, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

 „ПАЛМС ПЕТРИЧ“ООД е Юридическо лице, вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 200876376, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

 „ПАЛМС ЛЮЛИН“ ЕООД е Юридическо лице, вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 200381877, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

„ПАЛМС БУРГАС“ООД е Юридическо лице, вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 202346216, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул „Конт Андрованти“ № 7.

 „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ООД е Юридическо лице, вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 200350974, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

 „ЕТИРА“ ООД е Юридическо лице, вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 115822173, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, район "Южен", ул. "Коматевско шосе" No 246.

Групата компании са администратори на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване на предмета на дейност на дружествата, като седалищата и адресите на управление са изписани по-горе и на които адреси може да изпращате по пощата искания до Длъжностното лице за защита на личните данни, лично да подадете исканията си в Регистратурата на горепосочените седалища и адреси на управление, както и на e-mail: dpo@palmsbet.com.

В съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

 

ІІ. Какви данни събираме, за какви цели ги използваме и какви са нашите основания за обработване на лични данни?

Администраторите на лични данни, обединени под бранда ПАЛМС БЕТ, обработват лични данни във връзка със следните основни дейности: Организиране и провеждане на залагания.

При осъществяване предмета на дейност на Дружествата обработват само изискуемите по законодателството в РБългария лични данни на клиенти.

ІІ.1. При посещение на сайта https://palmsbet.com/

Посещавайки нашия сайт, Вие не предоставяте никакви лични данни за Вас, сайтът ни е информационен.

ІІ.2. При регистрация в нашите зали, обработваните данни са:

Име, презиме, фамилия, гражданство, дата на раждане, идентификационен номер на лицето (единен граждански номер, личен номер на чужденец, друг номер или данни за идентификация, съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин), адрес на временно или постоянно пребиваване, електронен адрес, номер, дата на издаване и издател на документ за самоличност, банкова сметка (IBAN или № на сметка – Удостоверение за IBAN, име на банка, държава), пол, телефонен номер, потвърждение, че сте на възраст над 18 години,  както и всяка друга информация, която потребителят доброволно предоставя при регистрацията или при ползване на услугите на администратора и съгласно правилата за ползване с които субектът на лични данни се е съгласил.

Моля да имате предвид, че подробни лични данни за Вас се събират единствено, след като се регистрирате и осъществявате залагания. Основанията за осъществяване на тази дейност са въз основа на изискванията на Закона за хазарта и други специални закони и подзаконови нормативни актове, съгласно които Дружеството трябва да извършва проверка на самоличността на участници в хазартни игри и за тази цел се използват различни законодопустими средства, за да се потвърди Вашата самоличност.

ІІ.3. При участие в игрите организирани от Групата компании, обработваните данни са:

Преди да приемем залогът Ви, Дружеството има законово задължение да извърши процедура по установяване на самоличността Ви. При осъществяването й можем да изискаме от Вас да ни предоставите копие на официален документ за самоличност със снимка.

Личните данни за създаване, обработка, тегления и плащания се предоставят и обработват съгласно приложимото действащо законодателство, като се съхраняват в базата данни на Дружеството.

Когато Групата компании- администратори на лични данни обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Използваме Вашите лични данни единствено и само за целите свързани с осъществяваният от Групата компании  предмет на дейност. 

Ние не извършваме какъвто и да е допълнителен анализ или друга обработка на характеристиките на предоставените от Вас данни, не използваме данни за Вас, с които разполагаме с цел профилирането Ви, извличането на допълнителна информация, категоризирането Ви по някакъв начин или вземането на автоматизирани решения, които да имат правни последици за Вас или да Ви засягат по друг начин.

ІІ.4. Данни, които обработваме за целите на сигурността, защитата срещу правни претенции и за да предложим по-добри услуги на нашите клиенти:

Клиентски профил/Клиентско досие: Ако сте използвал някоя от предлаганите от нас услуги, ние ще продължим да пазим информация за Вас и след като  вече сме Ви предоставили съответната услуга – Вашето име, и-мейл адрес, телефонен номер, история на залаганията Ви и др. относими данни свързани с предлаганите от нас услуги. Правим това поради две причини:

 • На първо място, тази информация ни е необходима, в случай на Ваши претенции или претенции на ползвателя на услугата, която сме предоставили, за да можем да докажем обстоятелства, свързани с предоставянето на услугата. Информацията е възможно да бъде необходима и когато сме обект на проверка от компетентен държавен орган, поради необходимостта да докажем пред него факти и обстоятелства свързани с предоставянето на услугата.
 • На следващо място, поддържаме клиентското Ви досие въз основа на легитимен интерес да проследяваме развитието на интереса на потенциалните ни клиенти към предоставяните от нас услуги и да подобряваме предложенията си.

ІІ.5. Данни, които обработваме за целите на нашия информационен бюлетин:

Нашите Дружества Ви предлагат възможност, да Ви изпращаме актуални или предстоящи промоции, които предлагаме, като се абонирате за нашият информационен бюлетин. Обработваме предоставената категория лични данни въз основа на легитимния ни интерес да поддържаме нашите клиенти и потенциални клиенти информирани за актуални и предстоящи промоции. Обработваме тези данни и въз основа на Вашето съгласие да получавате информационен бюлетин, което сте изразили чрез отметка за абониране във формата за регистрация-членство

Можете по всяко време да се откаже от абонамента като изпратите искане, с която изявявате желанието си да не получавате информационния бюлетин на мейл адрес: dpo@palmsbet.com.

 

ІІІ. Категории получатели на данни извън Групата компании

Групата компании- администратори на лични данни не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (ДКХ,НАП, НОИ, МВР и др.п.);
 • Наши доверени партньори, които спазват най-високи стандарти за сигурност и поверителност на предоставяната им информация, доколкото това е необходимо за предоставяне на предлаганите от нас услуги, като например услуги по техническа поддръжка на сайта ни, чат платформи за връзка с нас и др.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения, както и осъществяването на електронни разплащания;
 • Други трети страни, които получават Вашите лични данни, са юридически лица, предлагащи следните услуги за безкасово плащане:  Cashterminal, Easy Pay, ePay.bg, Maestro, MasterCard, VISA. 
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.
 • Информираме Ви, че в определени случаи Вашата лична информация може да бъде споделена с трети страни извън ЕС / ЕИП в съответствие с приложимото законодателство и в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Ако разкрием вашата лична информация на трети страни извън ЕС/ЕИП, ние ще гарантираме, че нашите договорни отношения с такива трети страни включват адекватни предпазни мерки за защита на вашата лична информация. Ние сключваме договорни отношения само с трети страни, ако могат да гарантират сравним стандарт за защита на данните като страните от ЕС/ЕИП.

 

ІV. Срок за съхранение на данните.

Като администратори на данни Групата компании обработват данни за период с минимална законоустановена продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

Архивите, съдържащи клиентски досиета за срок от 5 години, съгласно националното законодателство, регулиращо хазартните игри ние прилагаме 5 годишен срок на съхранение, след изтичане на давностния срок за погасяване на публичните задължения, идентифициране на дата, час и продължителност на игралната сесия на лицето, регистрирало се, като участник в дадена игра,  а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

 

V. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Групата компании- администратори на лични данни- (писмено на хартиен носител или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Дружеството, и до Длъжностното лице по защита на данните чрез: dpo@palmsbet.com

 

VІ. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр.София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ N2,     , email: kzld@cpdp.bg .

 

VІІ. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

Групата компании- съвместни администратори не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

 

VІІІ. Въведени от Групата компании- администратори на лични данни мерки за защита на личните данни.

Групата компании- администратори на лични данни са въвели мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, като са приети Вътрешни правила за защита на личните данни. Процедури за начините на комуникация при жалба, за преносимост на данни, за прозрачност при обработване на личните данни, за управление на исканията на субекти, по получаване на съгласие, по уведомяване за нарушения на сигурността, за съхраняване и унищожаване на документи, както и редица други технически мерки за осигуряване сигурността на личните данни.

Достъп до личните Ви данни в рамките на нашите компании имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните, с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събирани и се обработват. Във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните Ви данни, включваме договорни клаузи за поверителност на данните.

 

ІХ. Промени.

Групата компании- администратори на лични данни си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящата политика, за което ще бъдете уведомени с поставено съобщение на нашия уеб сайт https://palmsbet.com/

 

Сигурността и защитата на всички данни, които съхраняваме за Вас, нашите клиенти, винаги са били основен наш приоритет.

Благодарим Ви, че сте наши клиенти!