Gambling Halls in Kardzhali

PALMS BET Kardzhali Kardzhali, Hristo Botev blvd. 96